เพื่อไทย-ปชป. "ทำการบ้านผิด"

 • Tuesday, November 28, 2017 - 00:00


  "หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์"

  "นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ".............

  อรรถาธิบายผ่านไลน์ เมื่อวาน (๒๗ พ.ย.๖๐) ประเด็น "นายนิพิฏฐ์" ไปพูดคล้ายตกลงนอกรอบกับ "เพื่อไทย"

  จะ "จับมือกัน" เซตซีโร ระบบ คสช.และทหาร

  ไม่ให้ "พลเอกประยุทธ์" กลับเข้ามาเป็น "นายกฯ คนนอก" หลังเลือกตั้ง เมื่อวันก่อนนั้น

  ข้อความในไลน์มีว่า.......

  "ทุกคนในพรรครวมทั้งคุณนิพิฏฐ์ยืนยันตรงกันว่า อุดมการณ์ไม่ตรงกันก็ร่วมกันไม่ได้

  สิ่งที่พูด เป็นการตอบคำถามสมมติ ซึ่งทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้

  ขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนความรู้สึกมาครับ"

  ฮื่อ............

  -"เป็นการตอบคำถามสมมติ"

  -"ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างอื่นไม่ได้"

  นักการเมืองนี่ แต่ละคนเหมือนมี "ไพ่โจ๊กเกอร์" ติดตัวคนละใบ พร้อม "หงายกิน" ได้ทันที ที่อยากกิน

  กับเรื่องสมมตินั้น ใครจะสมมติถาม-สมมติตอบอย่างไรก็ได้ นั่นก็จริงอยู่

  แต่อย่าลืม "เรื่องสมมติ"

  เป็นอาการสะท้อนภาวะ "จิตซ่อน" ของพวกขลาด แล้วใช้ลีลาแห่งโวหารเป็นน้ำกลิ้งบนใบบอนชอนไปตามทางลาด

  ส่วนเรื่อง "คณิตศาสตร์" ที่กลายเป็นสูตรค้นหาอำนาจทางการเมือง ชนิด "ตายตัว" ในทัศนะนายอภิสิทธิ์นั้น

  ขอโทษ...ผมจบ ป.๔ ดอนหอยหลอด เรียนไม่ถึง

  ส่วนท่านจบออกซ์ฟอร์ด เรียนจนเลย ผมจึงมิบังอาจแย้งท่าน!

  ความจริงนั้น "การเลือกตั้ง" ยังเป็นแค่ "เงาเนื้อในน้ำ"

  แต่ขนาดยังไม่ทันเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ ไปถึงขั้นติดสัด "ข้ามสายพันธุ์" นอกฤดูกาลกันแล้ว

  ก็อยากบอกว่า........

  การสมมติ "ระบบ คสช.-ทหาร" เป็นพรรคหนึ่ง พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรค

  แล้ว ๒ พรรคใหญ่ ก็เริ่มสัตยาบันนอกรอบ "รวมตีน" ไล่สกัดนั้น

  ปากก็ว่า "สมมติ"

  แต่ในใจนั้น มี คสช.-ประยุทธ์ กดทับแน่นอก จนเกิดภาวะจิตหลอน ด้วยกลัว "ตกอำนาจ"

  การทึกทักในอำนาจเอาเองล่วงหน้านั่นแหละ ทำให้เข้าใจว่า "ไม่มีทางเลือกเป็นอื่น"

  นอกจากสูตรคณิตศาสตร์ผสม "ข้ามสายพันธุ์" เท่านั้น

  จึงจะสามารถทำให้สภาพ "หมาในรางหญ้า"

  ได้ "กินหญ้า" ในราง!?

  อะไรก็ตาม ทุกการละเล่น การกีฬา หรืองานการทุกชนิด ถ้าต้องการเข้าไปสู่กระบวนการนั้นๆ สิ่งแรกที่ควรรู้-ควรเข้าใจก่อนคือ

  "กฎระเบียบ-กฎกติกา" ในที่นั้นๆ

  การเข้าไปสู่อำนาจบริหารระบบเลือกตั้งในปลายปี ๖๑ นั่นเช่นกัน ทุกพรรค-ทุกคน

  ถ้าต้องการเข้าไปเป็นผู้เล่นอยู่ในเกมนั้น ต้องศึกษาให้เข้าใจกฎกติกา-กฎระเบียบ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ก่อน

  ทั้งประชาธิปัตย์-เพื่อไทย ล้วน "สังฆราชรัฐธรรมนูญ" รู้กฎกติกากันดีอยู่แล้ว

  เมื่อรู้ จะแสดงอาการ "ฮั้วการเมือง" โจ่งแจ้งให้เสียฟอร์มนักเรียกร้องประชาธิปไตยไปทำไม?

  รัฐบาลประชาธิปไตยที่จะเกิดหลังเลือกตั้งปี ๖๑

  รู้ใช่มั้ย ...?

  ใน ๕ ปีแรก เป็นรัฐบาลตามเงื่อนไข "บทเฉพาะกาล" ของรัฐธรรมนูญ

  มาตรา ๒๗๒ ที่ระบุว่า.........

  "มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

  ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน

  และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้"

  และมาตรา ๒๖๙ ในวรรคแรก บอกว่า.........

  "ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้........."

  นี่คือ "กติกาการเมืองระบบรัฐสภา" ในระยะ ๕ ปีแรก ตามบทเฉพาะกาล

  ที่เป็นเช่นนี้...........

  เจตนาให้มี "รัฐบาลใหม่" ที่ต้องบริหารสืบสานงานสร้างบ้าน-สร้างเมืองตามยุทธศาสตร์ที่ คสช.ริเริ่มและลงมือค้างไว้ให้ไปต่อเนื่อง

  ไม่ใช่ใครเข้ามา ก็จะล้มงานที่ คสช.เริ่มไว้

  แล้วตั้งหน้า-ตั้งตาแก้แต่รัฐธรรมนูญ ไปตามที่พวกกูชอบจะกอบ-จะโกย!

  เหตุนั้น ใครต้องการเข้ามาแข่งขันฟุตบอลการเมืองสนามนี้ ในปี ๖๑ ก็ต้องยอมรับกฎกติกานี้ ใน ๕ ปีแรก

  อยากเล่น ก็อย่าโวย..........

  ถ้าเห็นว่ากติกาเฮงซวย รับไม่ได้ ก็บายไป ยังไม่ต้องลงมาเล่นในฤดูกาลนี้ ไม่มีใครว่าอะไรนี่

  และจริงๆ แล้ว ตามกติกาไม่ได้ปิด-เปิดประตูให้ใครเป็นการพิเศษ

  เพียงแต่นักกินเมืองเก่า "ต้มยำประชาธิปไตย" ซดกันไม่คล่องคอเหมือนเดิมเท่านั้น

  ในทางเป็นจริง พรรคไหน-คนไหน "เจ๋งจริง-ดีจริง" ประชาชนเชื่อถือศรัทธา ลงคะแนนให้มากๆ ตอนเลือกตั้ง

  เข้ามาเป็นรัฐบาล-เป็นนายกฯ ได้ทั้งนั้น!

  เพียงแต่ ๕ ปีแรก การโหวตเอาใครเป็นนายกฯ ต้องใช้เสียงข้างมาก จากทั้ง ๒ สภา "ส.ส.-วุฒิฯ" รวมกัน

  ซึ่ง "มากกว่า" ปกติ เดิมๆ เอาเฉพาะเสียง ส.ส.เท่านั้น!

  ปกติ ส.ส.มี ๕๐๐ ส.ว.มี ๒๐๐ รวม ๗๐๐ เสียง แต่ในบทเฉพาะกาล ๕ ปีแรกนี้

  ส.ว.มี ๒๕๐ คน!

  ๒ สภารวมกัน คือ ๗๕๐ กึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา คือ ๓๗๕

  การโหวตเลือกนายกฯ ต้องได้เสียง "เกินกึ่งหนึ่ง"

  นั่นคือ เมื่อพรรคแกนนำเสนอชื่อนายกฯ ต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้ว

  ต้องได้เสียงสนับสนุน มากกว่า ๓๗๕ เสียงขึ้นไป!

  ทีนี้ ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย เขามั่นใจว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ พวกเขา ๒ พรรค จะต้องได้ ส.ส.มากกว่าพรรคอื่นๆ

  แต่ด้วยระบบจัดสรรปันส่วน ส.ส.ตามมาตรา ๙๑ ยากที่พรรคเดียวจะมีเสียงเกินครึ่ง

  ยึดตามฐานคะแนนเลือกตั้งปี ๕๔ ต้องเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ผสมพันธุ์กัน ๒๖๕+๑๕๙=๔๒๕

  นั่นแหละจึงจะชนะ.........

  พรรคที่เหลือ บวก ๒๕๐ วุฒิสมาชิก หมดความหมาย!

  ในการโหวตหาตัวนายกฯ สมมติคนที่พรรคเสนอชื่อ เสียง ส.ส.สนับสนุนไม่ถึง ๓๗๖ คน

  ถ้าคนนั้น "ดีจริง" เป็นที่ประจักษ์ มหาชนยอมรับ...ผมเชื่อ

  "วุฒิสมาชิก" ก็ต้องโหวตให้

  ไม่อย่างนั้น "วุฒิ" จะแปลว่า "เสียหมา"!

  ประเด็นที่พรรคการเมืองต้องตระหนักก็คือ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ต้องตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองให้ถ่องแท้ว่า

  ดีจริง-ดีพร้อมและดีกว่า "พลเอกประยุทธ์" จนมั่นใจได้ว่า

  เข้าสภาฯ แล้ว เสียงส่วนใหญ่ "ยอมรับ" และโหวตให้!?

  ก็เพราะตัวเองก็ยังไม่มั่นใจว่า "ดีจริง" หรือไม่นั่นแหละ จึงต้องผสมข้ามสายพันธุ์

  หวังกำจัดระบบ คสช.-ทหาร ให้ออกไปจากเส้นทางอำนาจ!

  และกวาดตาทั่วระบบ คสช.-ทหาร ป๊อกไม่ใช่ ป้อมไม่ใช่ ฉัตรไม่ใช่ ที่จะมาเป็น "นายกฯ คนนอก"

  เมื่อหา "คนใน" ที่ดีขึ้นเป็นนายกฯ ไม่ได้ ก็มีแต่ "ประยุทธ์" สุดสวิงริงโก้หนึ่งเดียวคนนี้ ชื่อถึง-ชั้นถึง-ฝีมือถึง

  เสียอย่างเดียว "เงินไม่ถึง-พึ่งยาก"!

  คณิตศาสตร์นั้น ถึงแม้จะมีคำตอบ "หนึ่งเดียว"

  แต่สูตรไปสู่คำตอบหนึ่งเดียวนั้น มีร้อยวิธีการ-พันยักเยื้อง

  เหมือนรัฐบาลประชาธิปไตยระบบเลือกตั้ง

  คำตอบหนึ่งเดียวคือ "เสียงข้างมาก"

  แต่ "เสียงข้างมาก" ไม่ได้ผูกขาดเฉพาะพรรคเพื่อไทย-ประชาธิปัตย์ หากแต่ขึ้นอยู่กับ "คนดี-มีผลงาน-มหาชนยอมรับ" ตะหาก

  ดังนั้น เมื่อตีโจทย์ การเมือง ๕ ปีแรกตามบทเฉพาะกาล "ผิด"

  "เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์" ก็พลาด ตั้งแต่บันไดขั้นแรกแล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"