นายกฯ ต้องตอบ 'ปชช.' ก่อน

 • Wednesday, November 15, 2017 - 00:00


  การเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทย พ่วงด้วย 4 คำถามแรกที่พลเอกประยุทธ์ขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นกันมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ผ่านพ้นไปแล้ว 2 วัน แม้การออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจะไม่คึกคักมากเท่าใดนัก แต่เนื้อหารายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนออกมา มีสิ่งน่าสนใจที่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลควรตระหนักรับรู้และนำมาพิจารณาดำเนินการให้ตรงตามความรู้สึก ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

  ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย สรุปยอดผู้มาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 6 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการแสดงความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ พบที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 คน ศูนย์บริการประชาชน 1111 จำนวน 4 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,718 คน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ จำนวน 17,849 คน รวม 19,580 คน จังหวัดที่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นต่อ 6 คำถามมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.นครราชสีมา จำนวน 3,416 คน 2.สกลนคร จำนวน 2,311 คน 3.ขอนแก่น จำนวน 2,302 คน จังหวัดที่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.ระนอง จำนวน 7 คน 2.แพร่, สมุทรสาคร จำนวน 11 คน 3.แม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน ส่วนจำนวนผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน -31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 1,099,149 คน

  ตามขั้นตอนการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกฯ นั้น มีช่องให้กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ พร้อมแบบสอบถาม 10 ข้อ ซึ่งรวม 4 คำถามแรกเข้าไว้กับ 6 คำถามหลัง โดย 4 คำถาม คือ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยให้เลือกว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4.คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น และควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น

  ส่วน 6 คำถาม คือ 1.วันนี้จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ นักการเมืองหน้าใหม่ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างหรือไม่ และการที่มีแต่พรรคการเมืองเดิมและนักการเมืองหน้าเดิมแล้วได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

  2.การที่ คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิของ คสช.ใช่หรือไม่ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่แล้ว 3.สิ่งที่ คสช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ และเห็นด้วยกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานด้วยการรื้อใหม่ และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ นอกจากนี้เห็นด้วยให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศหรือไม่ อีกทั้งการทำงานของทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ ไม่ใช่ทำตามเพียงนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงใช่หรือไม่

  4.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่ คสช.และรัฐบาลเข้ามา มีความขัดแย้ง ความรุนแรงและการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่ 5.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ และ 6.เหตุใดพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวคอยด่า คสช. รัฐบาล และนายกฯ บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ จึงขอฝากถามประชาชนว่าเพราะอะไร เนื่องจากอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยช่วยพิจารณาตัดสิน

  แม้เนื้อหารายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา จะไม่มีการนำมาเปิดเผยออกมาว่าส่วนใหญ่ตอบคำถามแบบไหน อย่างไรบ้าง แต่ข้อมูลประชาชนที่เดินทางมาตอบแบบสอบถามนายกรัฐมนตรี ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สะท้อนออกมาผ่านสื่อมวลชนจากการให้สัมภาษณ์ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสิ่งที่ประชาชนต้องการ สิ่งที่ประชาชนถามกลับไป

  คำถามจากประชาชนออกมาในทำนองหากเป็นไปได้อยากให้มีการนำแคำตอบของประชาชนไปร่วมพิจารณา เพื่อที่รัฐบาลจะเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับประชาชนรากหญ้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากปัจจุบันนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ประชาชนบางส่วนเริ่มมีการพูดถึงการใช้อำนาจของข้าราชการบางกลุ่มว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ขณะที่บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล โดยไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลกำหนดได้ เนื่องจากการขาดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ อยากให้รัฐบาลทำความเข้าใจปัญหายิบย่อยเหล่านี้เพื่อการแก้ไขด้วยเป็นคำถามย้อนกลับไปที่รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องมีคำตอบกลับมาให้ประชาชน

  นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ อยากได้รับคำตอบ อยากได้รับคำยืนยัน อยากได้รับความมั่นใจ จากทั้งรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ประชาชนตอบคำถามจะถูกนำไปพิจารณา ถูกนำไปปรับใช้อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นแค่พิธีกรรม แต่ผู้มีอำนาจตั้งธง กำหนดทิศทางการบริหารเอาไว้ก่อนแล้ว เชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนจะพร้อมใจกันออกไปตอบคำถาม ออกไปแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดำเนินการอย่างไม่ต้องไปขนคนหรือไปเกณฑ์คนมาตอบคำถาม จนนักการเมืองนำมาเป็นข้อกล่าวหาเหน็บแนม.

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"