ปฏิรูป...ขมุกขมัว วิกฤติศรัทธา คสช.

 • Monday, November 6, 2017 - 00:00


  รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศนโยบายไว้อย่างชัดเจน ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน เพราะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ปัญหาของการพัฒนาประเทศที่ถดถอย สร้างความเสื่อมเสียหายให้กับสังคม เศรษฐกิจและการเมืองตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น เกิดจากขบวนการทุจิตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ และการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ต่อพรรคและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน

  แต่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 35 คนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทุกฝ่ายที่เคย "ให้ใจ" กับรัฐบาลถึงขั้นชูธงประกาศอยากเห็นการปฏิรูปประเทศไทยเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเกินโรดแมปที่รัฐบาลสัญญิงสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ รู้สึกฉงนสนเท่ห์ และเริ่มมีคำถาม??? ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อรัฐบาลในการปฏิรูปบ้านเมืองในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมองข้ามข้อเท็จจริงมิได้ เพราะปรากฏมีชื่อของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ รวมอยู่ด้วย

  แม้ตำรวจระดับนายพลทั้ง 2 ท่านจะเป็น สนช. และยังมีกรรมาธิการผู้ทรงคุณวุฒิมือปราบโกงที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนร่วมด้วยในชุดดังกล่าว อาทิ นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตกรรมการป.ป.ช., น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ และมี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการฯ แต่ทั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท และพล.ต.ท.บุญเรือง กำลังเป็นคดีความถูก ป.ป.ช.ไต่สวนกรณีร่ำรวยผิดปกติ จึงเป็นเหตุเป็นผลที่ยากปฏิเสธว่า มีความเหมาะสมแล้วหรือในการเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน มาทำหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการปฏิรูปประเทศ

  ความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับการขนานนามว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” โดยมีการเขียนกฎหมายกำหนดภารกิจที่สำคัญในเรื่องของการปราบโกง เป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ซึ่งหมายถึงการให้น้ำหนักและความสำคัญกับการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.นั้น ขอยืนยันว่าเกิดปัญหาความเสื่อมศรัทธา และความเชื่อมั่นถูกบ่อนทำลายลงไปทันที กับรายชื่อคณะกรรมาธิการที่ สนช.เพิ่งประกาศรายชื่อไป โดยสังคมตั้งข้อกังขาแล้วว่า นี่ใช่การดำเนินการตามสัญญาประชาชนว่าด้วยการปฏิรูปประเทศที่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริง หรือเป็นการเล่นปาหี่ทางการเมืองของบรรดา คสช.กันแน่

  สังคมไทยไม่ไร้ซึ่งคนเก่งคนดี และมีความรู้ความสามารถแน่นอน สำหรับงานการปฏิรูปบ้านเมืองในส่วนของการวางแผนหรือตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริต และการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่น่าคลางแคลงสงสัยเป็นอย่างมากว่า การที่รัฐบาล คสช.พร่ำบอกกับประชาชนว่า จะปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และถือเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของชาตินั้น คสช.เองกลับกำลังกระทำในสิ่งตรงกันข้าม สร้างวิกฤติศรัทธาความเชื่อมั่นด้วยการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง เข้าไปเกี่ยวข้องยึดโยงกับการตรวจสอบระบบระเบียบในการถ่วงดุลอำนาจรัฐ และการร่างกฎหมายที่จะสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน่าเป็นกังวลที่สุด

  นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่รัฐบาล คสช.พูดและทำในสิ่งตรงกันข้ามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปฏิรูปเพื่อสร้างการเมือง สังคม เศรษฐกิจที่โปร่งใส พึงปรารถนา ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถาวร เพราะปรากฏว่าหลายกรณีที่มีทหารมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการต่างๆ ที่สังคมตั้งคำถามนั้น เรื่องมักจะเงียบหาย หรือไม่ก็หยิบยกเหตุผลข้างๆ คูๆ มาอธิบาย แต่สำหรับการให้ สนช.สีเทามาทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายป้องกันกลโกง นับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่สมควรที่จะเบี่ยงเบน หว่านล้อมให้สังคมยอมรับด้วยคำกล่าวอ้างแบบโลกสวยว่า กรณีของ 2 นายพลตำรวจเป็นเรื่องการกล่าวหาตามกระบวนการ และอยู่ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นตอนไต่สวน ซึ่งหลักการของ ป.ป.ช. คือทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น

  เราต้องไม่ปรองดองกับคนโกง.. น่าจะเป็นหลักการที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะต้องยึดเป็นสรณะในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในโหมดหรือโรดแมปว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาล ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดขบวนการทุจริตคอร์รัปชันให้สิ้นซาก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติ อีกทั้งเป็นต้นทุนสำคัญที่หล่อเลี้ยงเสถียรภาพของรัฐบาล คสช.มาตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร แต่ด้วยวิธีพูดอย่างทำอย่างที่รัฐบาล คสช.กำลังกระทำด้วยเจตนาหรือไม่ตั้งใจกับกฎหมายเพื่อป้องกันการโกงนี้ ขอส่งสัญญาณเตือนว่า เวลารัฐบาลชุดนี้เหลือน้อยเต็มที และมีโอกาสจบไม่สวย.

 • เปลว สีเงิน

  "คดีครูจอมทรัพย์"..........! หลังคำพิพากษาศาลฎีกา "ยกคำร้อง" เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ตามมา คือ "ดรามาหน้าจอ" หายเงียบ ไม่เพียงหน้าจอ ตามเพจ ตามออนไลน์ ก็หายไปจาก fb ด้วยเหมือนกัน สะท้อนความน่าห่วงที่หลบซ่อนอยู่อย่างหนึ่ง คือ โลกมาถึงวันนี้แล้ว
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว