ถือศีลกินผัก ภูเก็ต ถวายอาลัยรัชกาลที่ 9

 • Sunday, October 15, 2017 - 00:00


  ช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี จะตรงกับเทศกาลกินเจ โดยตลอด 10 วันที่จัดงาน จะสนับสนุนให้ผู้คนได้ละเว้นสร้างเวรกรรมด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด พร้อมเปิดโอกาสให้ทำบุญ ถือศีล สงบจิตใจ และปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการกินพืชผักและผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้เทศกาลกินเจจะตรงกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ยังมีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญ 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสมุทรสงคราม

  นางกนกกฤติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 รวม 9 วัน 9 คืน ที่ศาลเจ้าต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว

  “เนื่องจากในปีนี้ ตรงกับงานพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทาง “ชมรมอ๊ามภูเก็ต” มีมติร่วมกันให้งดประดับธงทิวตามที่สาธารณะและงดพิธีกรรมบางส่วน อาทิ ขบวนแห่พระรอบตัวเมือง ม้าทรง จุดประทัด และความบันเทิง เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 คาดว่าจะมีประชาชนในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจากกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”

  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธียกเสาโกเต้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (ก่อนถึงประเพณีถือศีลกินผัก 1 วัน) เริ่มเวลาประมาณ 17.00 น. ที่อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ที่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต, จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. บริเวณสนามชัย (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต), การประกอบพิธีกรรม ในระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ที่อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม (ศาลเจ้า) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น, พิธีส่งพระ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 (วันสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินผัก) เวลา 20.00-23.45 น. บริเวณปลายแหลมสะพานหินและพิธีลงเสาโกเต้ง ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 (หลังจากเสร็จประเพณีถือศีลกินผัก) เวลา 16.00-17.45 น. บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ

  ขณะที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เสริมว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อมอบหมายภารกิจเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย รวม 11 ฝ่าย รวมถึงความพร้อมของอ๊าม (ศาลเจ้า) ทุกแห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาร่วมงานดังกล่าว อาทิ จัดระเบียบจราจรและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว, ด้านการควบคุมราคาสินค้า และคุณภาพของอาหาร ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม, ด้านการจัดหน่วยแพทย์ และพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบเรื่องความสะอาด พืชผักปลอดสารพิษ เป็นต้น, การควบคุมประทัด โดยจังหวัดได้ออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการใช้ประทัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ต่อด้วยที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรม “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2560 โดยนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร) กล่าวว่า เทศกาลดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2560 บริเวณศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าและการถือศีลกินเจ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่และแนะนำศาสนสถานสำคัญ ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศีลกินเจ

  “เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”

  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวต่อว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน Passport สามารถนำไปขอรับ “เหรียญมงคล” ประจำปี 2560 ได้ฟรี ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

  นอกจากนี้ บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัยจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งจัดรถรางเป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอดงานอีกด้วย

  ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-1036 และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0-3475 2847-8 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว