แรงงานด้อยฝีมือ อุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรม

 • Monday, October 9, 2017 - 00:00


  รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ภายใต้โมเดลการพัฒนาใหม่ Thailand 4.0 ที่มุ่งสู่เป้าหมาย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  ที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีแม่ทัพใหญ่อย่าง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ร่ายนโยบาย และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งเอสเคิร์ฟ คลัสเตอร์ อีอีซี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ในการดำเนินงาน ซึ่งบางนโยบายก็เดินหน้าไปอย่างราบรื่น บางอันก็ขรุขระ

  โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพแรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทยเดินไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กลับพบว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานฝีมือ ดูได้จากผลการศึกษาของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้มอบหมายให้ “Chisholm Institute Australia” ทำการวิจัยในรูปแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ

  จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยคือ 75% ของผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าระดับ 2.5 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก เพราะถูกจำกัดด้วยปัจจัยทางค่าใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้ประกอบการที่สามารถก้าวสู่ยุค 4.0 ได้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนช่างเทคนิครุ่นใหม่จำนวนมาก ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีวัสดุ เป็นต้น อีกทั้งยังขาดวินัย (soft skill) ที่เอื้อต่อการทำงานอีกด้วย

  เช่นเดียวกับ ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ระบุว่า “งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยสะท้อนปัญหาภาคอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษาของไทย ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์การทำงานของ สอศ. ในการพัฒนาหลักสูตรสร้างบุคลากรสายวิชาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

  ไม่ต่างจากที่ เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า จากผลวิจัยของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับข้อมูลของ ส.อ.ท. ดังนั้นจึงมีข้อเสนอร่วมกันว่า 5 ปีต่อจากนี้ ภาครัฐควรมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลาง-เล็ก ควบคู่กันใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การให้ข้อเสนอจูงใจผู้ประกอบการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 2.การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างจริงจัง 3.สนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมด้านสเต็มและเทคนิคเพื่อเร่งพัฒนาทักษะแรงงานให้ไล่ทันเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งมีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ของตนเองเพื่อผลิตบุคลากรให้มีทักษะตรงความต้องการมากที่สุด

  ปัจจุบันความเชื่อมั่นและความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ การนำเสนอพื้นที่ทางเศรษฐกิจอย่างพื้นที่โครงการอีอีซี

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะยังคงเป็นอุปสรรค ซึ่งหากเรายังไม่สามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปได้อาจส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนได้

  ดังนั้น ภาครัฐจึงควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเร่งปฏิรูประบบการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตแรงงานวิชาชีพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายให้เท่าทันและเพียงพอความต้องการ โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้จะถูกส่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาเพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักสูตรที่เหมาะแก่การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

  โดยรวมแล้วหากรัฐบาลจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสูยุค 4.0 ให้ได้สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งรีบคือการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นการผลักดันในเรื่องนี้ยังมีน้อยมาก และหากไม่รีบดำเนินการเชื่อได้เลยว่าความฝันที่จะไปสู่ 4.0 ก็คงจะริบหรี่แน่นอน.

  บุญช่วย ค้ายาดี

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา........... เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต! พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทย ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
 • บทบรรณาธิการ

  จากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ผ่านมา พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม แม้แต่สื่อมวลชนบางสำนักที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้กับประชาชนมาโดยตลอดเรื่องแนวทางการปฏิบัติยังละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ หลังถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือไลฟ์สดขณะซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง