เปิดตัวหนังสือเดินทาง“ตามรอยพระราชา” ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้“ศาสตร์พระราชา”

 • Saturday, October 7, 2017 - 00:00


  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” หรือ “The King’s Journey” Learning Passport ชวนเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทย ร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา หรือพาสปอร์ต จำนวน 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วทุกภาคประเทศ จำนวน 81 แหล่งเรียนรู้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษาโครงการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานในหัวข้อ “เยาวชนไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยระบุว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาทั้ง 9 เล่มนี้ จะชี้ให้เห็นว่าสายพระเนตรของพระองค์นั้นครอบคลุมไปทั้งแผ่นดิน ไม่ว่าจะภูเขาสูงชันยาวไกลเพียงใด ไปจนจรดท้องทะเล ความทุกข์ยากของประชาชนไม่เคยรอดพ้นสายพระเนตรของพระองค์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงใช้เวลามากกว่าปีละ 8 เดือนในการเสด็จแปรพระราชฐานไปทั่วประเทศ เพื่อไปทรงงานเพื่อประชาชนผ่านโครงการต่างๆ กว่า 4,700 โครงการ ที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทรงเป็นต้นแบบให้คนไทยในการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิต และมีความตระหนักในหลักธรรมะและหลักของธรรมชาติ

  “หนังสือชุดเดินทางตามรอยพระราชา หรือพาสปอร์ตทั้ง 9 เล่มนี้ จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา ที่จะทำให้เราเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงการปฏิบัติ ซึ่งคนไทยจะได้มีส่วนสำคัญในการเดินตามรอยพระราชปณิธาน ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักทศพิธราชธรรม และสิ่งที่พระองค์พูดถึงคือประโยชน์สุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง และทำให้เราเข้าใจว่า พ่อก่อนจะจากจากเราไปนั้น ได้สอนและฝากอะไรไว้ให้กับเราบ้าง ซึ่งพระองค์ไม่ได้จากไปไหน แต่ท่านทิ้งคำสอนเอาไว้ ที่ไม่ได้ใช้ได้กับคนไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พระองค์ทรงคิดให้ใช้กับมนุษย์ทุกคนบนโลก และวันนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้ว เพื่อให้เราได้มีชีวิตรอดได้อย่างดีและมีประโยชน์สุข”

  หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา หรือ The King’s Journey” Learning Passport เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกเดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยจัดทำหนังสือเดินทางขึ้นมาทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมคัดสรรแหล่งเรียนรู้ภายในเล่มทั้งหมด 81 แห่ง พร้อมเผยแพร่ครบ 9 เล่ม ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเบื้องต้นเปิดตัว 4 เล่มแรกในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

  นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงการออกแบบเนื้อหาภายในหนังสือชุดนี้ว่า เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ตามกระบวนการ Transformative Learning: Head Heart Hand (3H) โดยเนื้อหาออกแบบให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วยคำถามท้าทาย ช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

  “เป้าหมายสำคัญคือการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยพระราชา โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทั่วประเทศไทยซึ่งสั่งสมไปด้วยศาสตร์ของพระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย และในโอกาสที่จะปิดเทอมตุลาคมนี้ จึงขอเชิญชวนทุกครอบครัวเดินทางตามรอยพระราชา เพื่อค้นพบมรดกทางปัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้กับคนไทยทุกคน เหนือสิ่งอื่นใดคือ เรื่องราวและผู้คนที่ปรากฏในทุกเส้นทางจะยิ่งทำให้เราตระหนักว่า พระราชายังคงอยู่กับเราเสมอ และทรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป”

  นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งได้นำหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 90,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาต่างๆ และในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเว็บไซต์และอีบุ๊ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

  ผู้ที่สนใจหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา หรือ The King’s Journey” Learning Passport ทั้ง 9 เส้นทาง ที่ประกอบไปด้วย เส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้จาก facebook : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ได้ที่ www.qlf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา........... เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต! พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาวไทย ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
 • บทบรรณาธิการ

  จากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ผ่านมา พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม แม้แต่สื่อมวลชนบางสำนักที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้กับประชาชนมาโดยตลอดเรื่องแนวทางการปฏิบัติยังละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ หลังถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือไลฟ์สดขณะซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย กิตติอุดมพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
  นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร สั่งการเร่งจับหมีโดยเร็วหลังชาวบ้านผวาหนัก เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าวางกรงเหล็กกับดักขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดไม่เกิน 5 วันรู้ผล
  ตำรวจเตือนนำภาพพระเมรุมาศมาพิมพ์บนเสื้อจำ หน่ายเป็นการมิบังควร ผิดกาลเทศะ วอนประชาชนไม่ซื้อมาสวมใส่ประดับร่างกาย
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง