๖ ตุลาวัน 'พระเจ้าทรงเปิดโลก'

 • Wednesday, October 4, 2017 - 00:00


  "เข้าพรรษา-ออกพรรษา" นี่ขลังนัก!

  ตั้งแต่ผมจำความได้

  ช่วงวัน "เข้า-ออก" ไม่เคยมีปีไหนที่ "ฝนไม่ตก"

  ไม่ใช่ตกธรรมดาด้วยนะ หากแต่จะตกประเภท ๓ วัน ๓ คืน ติดต่อกันอย่างนั้นเลย

  อย่างปีนี้เหมือนกัน ปะรืน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ "ออกพรรษา"

  กรมอุตุฯ ประกาศ...........

  "ช่วงวันที่ ๓-๖ ตุลา บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น"

  ที่จริง "ตกชุกหนาแน่น" มาตั้งแต่ ๓๐ กันยาโน่นแล้ว จนบางพื้นที่แน่นจนน้ำหนาถนนเป็นทะเลเทียม

  เช้าวาน ขณะหลบฝน ดมกลิ่นหอมระเหยเมืองกรุงจากรูท่อ ก็สัมผัสได้ว่า

  "หนาวแรก" โชยมาแล้ว!

  เรื่องหนาว เอาแน่-เอานอน เหมือน "ฝน" ตอนเข้า-ออกพรรษาไม่ได้ ผมจึงว่า "ขลัง" นัก

  ถ้าศึกษา "พุทธประวัติ" จะทราบ.........

  หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในพรรษาที่ ๗

  เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ "ชั้นดาวดึงส์"

  เพื่อทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์โปรดพุทธมารดา ที่ประทับอยู่บนสวรรค์ "ชั้นดุสิต"

  เมื่อพระพุทธมารดาสดับพระธรรมเทศนาแล้ว ทรงบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นอนาคามี

  พระบรมศาสดาเจ้า จำพรรษาอยู่บนดาวดึงส์ครบ ๓ เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษา

  พระองค์ก็เสด็จจากเทวโลก...........

  ลงมายังโลกมนุษย์

  ในวันนี้ นอกจากเป็นวันออกพรรษา เรายังเรียกกันว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก"!

  เรียกว่า "โลกวิวรณปา­ฏิหาริย์" แห่งพระพุทธองค์

  "เปิดโลก" เป็นอย่างไร?

  คือ ขณะพระองค์จะเสด็จยังโลกมนุษย์ ท้าวสักกเทวราชก็ทรงเนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได รองรับพระบาทเป็นทางเสด็จ

  บันไดแก้ว อยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยบันไดทองและบันไดเงิน จากยอดเขาพระสุเมรุที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  ทอดลงมามนุษย์โลก ที่เมืองสังกัสสะนคร ทางเหนือกรุงสาวัตถี

  พระพุทธองค์เสด็จประทับยืน.............

  ณ ท่ามกลางมวลหมู่ อินทร์-พรหม และเทพยดาทั้งหลาย พระองค์ทรงแสดง "โลกวิวรณปาฏิหาริย์"

  คือ "ทรงเปิดโลก" ทั้ง ๓ "เทวโลก-ยมโลก-มนุษย์โลก" ให้มองเห็นถึงกันหมด

  โดยพระองค์ทอดพระเนตรไปในทิศต่างๆ ทั้งเบื้องบน-เบื้องล่าง ทั้ง ๑๐ ทิศ

  พร้อมทรงเปล่ง "พระฉัพพรรณรังสี" คือรัศมีที่ออกจากพระวรกาย ๖ ประการ "จนทุกหน-ทุกแห่ง" เห็นทะลุถึงกัน

  เหล่าเทพในสวรรค์ ก็มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก

  มนุษย์ก็เห็นเทพยดาและสัตว์นรก

  สัตว์นรกก็มองเห็นเทพยดาและมนุษย์!

  ที่ว่า "มนุษย์-สัตว์นรก" ก็มองเห็น หมายถึงมนุษย์-สัตว์นรกที่อยู่บริเวณนั้นและได้ฟังธรรม ไม่ได้หมายถึงมนุษย์-สัตว์นรก "ทั่วไป" ในทุกหน-ทุกแห่ง

  ฉัพพรรณรังสี ก็ประกอบด้วย ๖ สีลักษณะ คือ

  - สีน้ำเงิน, สีเหลืองทอง, สีแดงอ่อน, สีขาวเงินยวง, สีแสด และสีจากสีทั้ง ๕ รวมกัน เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

  ทุกวันนี้ พระฉัพพรรณรังสีเป็น "สัญลักษณ์" พระพุทธศาสนา

  ใครไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่อินเดีย จะเห็น "ธงฉัพพรรณรังสี" ทั่วไป

  ผมพูดจากที่เห็นตามภาพน่ะ ตัวเองอยู่ระหว่างสะสมบุญบารมี เพื่อได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิต

  สังเวชนียสถาน คือสถานที่ "ประสูติ (ลุมพินี) ตรัสรู้ (พุทธคยา) แสดงปฐมเทศนา (สารนาถ) และสถานที่ปรินิพพาน (กุสินารา)"

  พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า.............

  "ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ (สังเวชนียสถาน) มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง

  ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฯ" (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑)

  ครับ......

  ก็วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือ วันปะรืน เป็นวัน "พระเจ้าเปิดโลก"

  ณ วันนั้น ที่ "สังกัสสะนคร"

  เมื่อชาวเมืองทราบข่าวพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากเทวโลก ก็ดีใจ เปี่ยมปีติศรัทธา

  พากันมารับเสด็จพระพุทธองค์ พร้อมทั้งทำบุญตักบาตรเป็นการรับเสด็จ ซึ่งก็ยึดปฏิบัติกันมา จากพุทธกาลยันปัจจุบันกาล

  ทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว"!

  เทโว เรียกย่อจาก "เทโวโรหณะ" ที่แปลว่า "เสด็จลงมาจากเทวโลก"

  ที่มี "ข้าวต้มลูกโยน" ในประเพณีนี้ด้วย ผมเห็นประจำแถบภาคใต้-ภาคเหนือ นั่นยึดโยงมาจาก ณ ครั้งนั้น

  ชาวเมืองสังกัสสะมาตักบาตรรับการเสด็จลงจากเทวโลกกันเนืองแน่นมาก ผู้ที่เข้าไปไม่ถึงพระที่มารับบิณฑบาต

  ก็ปั้นข้าวสาลี โยนเข้าไปถวายพระ

  ก็เลยเป็น "ข้าวต้มลูกโยน" เห็นตอนทำบุญตักบาตรเทโวตามวัดทั่วไป

  เพราะอย่างนี้ ผมจึงว่า "ขลังนัก" ช่วงเข้าพรรษา-ออกพรรษา!

  เมื่อทราบความกันอย่างนี้แล้ว..........

  ใครก็อย่าเที่ยวว่า-เที่ยวบ่น ที่ฝนตกช่วงเข้า-ออกพรรษาเป็นอันขาด โดยเฉพาะ "คนปากไว"

  ต้องพยายาม เอาสติคุมใจ สัมปชัญญะคุมกาย ไว้ให้ดี!

  ปะรืนนี้ ควรหาโอกาสซึ่ง ๑ ปี มี ๑ โอกาส

  ไปทำบุญตักบารเทโวตามวัดกัน เป็นการรับเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่มนุษย์โลกของพระบรมศาสดาเจ้า

  เป็นการ "เปิดโลก-เปิดชีวิต" ให้เจิดจ้า

  ใต้รัศมีฉัพพรรณรังสีแห่งกาล "โลกวิวรณปาฏิหาริย์" พระพุทธองค์

  ตุลาคมนี้ ใครที่ทำดีแล้ว จงให้ดียิ่งๆ ขึ้น

  ใครที่กำลังทำดี จงพยายามรักษาความดีนั้นให้ต่อเนื่อง

  ใครที่อยู่ระหว่างคิด............

  อย่าเอาแต่คิด จงลงมือทำความดีในวันพระเจ้าเปิดโลกนี้เลย

  เพื่อ "ความดี" จาก พูด-คิด-ทำ ทั้งปวงนั้น

  ลูกๆ ทุกคน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"

  บุญนั้น ไม่ยากเลย หาได้ทุกที่-ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงิน-ใช้ทองซื้อ แค่ไม่คิดชั่ว-ไม่ทำชั่ว..........

  ก็ "ได้บุญ" ทันที!

  การทอดกฐิน-ผ้าป่า ถวายข้าวปลาอาหารพระ สร้างโน่น-นี่ "ไม่ใช่ตัวบุญ" โดยตรง

  นั่นคือการ "สงเคราะห์-เกื้อกูล" ในฐานะ ๑ ใน ๔ พุทธบริษัท เพื่อให้ พระ-เถน-เณร-ชี มีกำลังกาย-กำลังสติปัญญา

  ได้ทำหน้าที่ "ตามหน้าที่" แห่งภาวะ สืบต่อพระพุทธศาสนา เพื่อยังโลกให้ศานติด้วยธรรม

  ถ้าเช่นนั้น บุญอยู่ตรงไหน?

  บุญก็อยู่ตรงที่เราได้ทำหน้าที่พุทธบริษัท สงเคราะห์พระ-เณร ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา กระทั่งช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ทำดี นั่นไง

  ทำแล้วใจสบาย ปลอดโปร่ง-โล่งสบาย

  ให้แล้วมีความสุข ยิ่งเห็นผู้รับ "ประโยชน์สำเร็จ" จากสิ่งที่เราทำ-เราให้ ใจเรายิ่งสบายมากขึ้น

  นั่นแหละ "ตัวบุญ" เกิดแล้ว ได้รับแล้ว!

  การให้ของเราจะถึงจุดที่ "ให้ด้วยเต็มใจ-ให้ด้วยใจบริสุทธิ์" จนเกิดอานิสงส์เป็นบุญนี้ได้

  มันก็ไม่ง่าย..........

  เอาอย่างนี้ อยากรู้ว่า "บุญ-ทาน" ที่เราทำดีแล้ว เกิดเป็นบุญ-เป็นกุศลหรือยัง?

  คอยเช็กตัวเอง "ขณะพูด-ขณะคิด-ขณะทำ" มีสติกำกับหรือเปล่า?

  และขณะเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่าง

  มีสัมปชัญญะ คือ "รู้" ในกายเคลื่อนไหวตามที่ "สติ" กำกับหรือเปล่า?

  ถ้ามั่นใจว่า "สติคุมจิต-สัมปชัญญะคุมกาย" ครบถ้วน

  "อยู่ในสวรรค์" ภาคมนุษย์ ด้วยบุญทันตาเห็นแล้ว!

  ก่อนจบ ขอบอกสุดท้าย............

  ร่วมทอดกฐินสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๓,๐๐๐ บาท สมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เสาร์ที่ ๗ ตุลานี้ กันหรือยัง?

  ถ้ายัง โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๒๑-๒๓๘๑๘๘-๘ แบงก์ไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหาร อุดรธานี ได้เลย

  กฐินของ "คุณสุมัณฑนา-คุณหมอสุปรีชา โมกขะเวส" สองกองนั้น ผมโอนไปเรียบร้อยแล้วครับ

  ขอวัน "พระเจ้าเปิดโลก"..........

  จงเปิดโลกทัศน์ทุกคนได้เห็นประเทศบนความเป็น "ชาติ-พระศาสนา-สถาบันพระมหากษัตริย์" ร่วมกันเถิด.

 • เปลว สีเงิน

  โหมโรงกันข้ามทวีปเลยทีเดียว European Union in Thailand หรือ อียูประจำประเทศไทย เผยแพร่ข่าวสาร ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า.... คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ตกลงที่จะปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย รวมไปถึงด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงานสู่ประชาธิปไตย มีรายละเอียดทั้งหมด ๑๔ ข้อ ยาวหน่อยแต่ก็ลองอ่านดู เพราะแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันถึง 2 ครั้ง 2 คราของร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง หรือนามสกุลเดิม เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท.
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เจ้าหนี้สายโหดบุกเผาบ้านลูกหนี้แถมไลฟ์สดโชว์ หารู้ไม่กลายเป็นหลักฐานดำเนินคดี
  ตูน บอดี้สแลม กลับมาวิ่งระดมทุนช่วย 11 รพ. อีกครั้งหลังป่วยเป็นไข้ สตาร์ทจากชัยนาทเข้าสู่นครสวรรค์ท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่น ขณะที่่คน บันเทิงร่วมแรงร่วมใจหารายได้สมทบ
  ทลายแก๊งยาเสพ ติดข้ามชาติ ทั้งอเมริกันและออส เตรเลีย พบก่อคดีอุ้มฆ่าอดีตสมาชิก เฮลล์แองเจิลเพราะขัดแย้งธุรกิจมืด
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"