'๒๖ ตุลาวันประชารำลึก'

 • Wednesday, September 27, 2017 - 00:00


  การเข้าถวายบังคมพระบรมศพ.........

  "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ในพระบรมมหาราชวัง

  ยังมีเวลาอีก ๓ วัน

  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย!

  จากนั้น กทม.จะเคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของเดือนตุลา

  ขอบอกว่า............

  ฝนตก-ฟ้าร้อง, ดึกดื่น-มืดค่ำ-แดดจ้า เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ แต่การเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง

  เป็นเรื่องจิตภักดิ์ รัก-กตัญญู-รู้พระคุณ ของลูกๆ ที่ผูกพันต่อพ่อ อันอยู่เหนือข้อแม้และอุปสรรคทั้งปวง

  เพราะโอกาสนี้...........

  เป็นโอกาสเดียวและ "โอกาสสุดท้าย" ที่เหลืออยู่ในชีวิตลูกๆ ที่จะได้เข้าไปทรุดกายลงกราบพ่อ แทบ ณ เบื้องพระบรมโกศ

  ผมเฝ้าดูประชาชนเป็นหมื่น-เป็นแสนจากทั่วสารทิศ "วันต่อวัน" ต่อแถวดังระลอกคลื่นหนุนเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันไม่สิ้นสุด มุ่งสู่สนามหลวง

  ดวงใจ "ทุกดวง" นั้น..........

  แล่นเข้าไปทรุดกายกราบอาบน้ำตาอยู่หน้าพ่อ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนตัวแล้ว!

  ดูครั้งใด ใจก็ลิบๆ ครั้งนั้น น้ำตาร้อยไม่รู้ตัว!

  คนไทย นั้น.......

  เรื่องอื่นๆ ทั้งพูดจา ทั้งแจกแจง ทั้งแถลงไข ยังยากทำให้เข้าใจตรงกัน

  แต่กับพ่อ.........

  ด้วย "ภาษาใจ" เดียวกันของพสก ภาษาสื่อสารใดๆ ก็ไม่จำเป็น-ไม่มีความหมาย

  เพราะ "สิ่งที่พ่อทำ-สิ่งที่พ่อให้" ตลอดระยะเวลายาวนาน ๗๐ ปี หลอมเป็นภาษาใจ ใครก็ไม่ต้องอธิบายใดๆ อีก

  ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙

  ขณะพ่อประทับรถพระที่นั่ง จะเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อสวิตเซอร์แลนด์

  ระหว่างทาง ประชาชนที่เฝ้าแหนสองข้างทางตะโกนขึ้นว่า

  .............."อย่าละทิ้งประชาชน"

  พ่อบันทึกเป็นอักษรตอนนั้นไว้ว่า

  "อยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งได้อย่างไร"

  ก็ดูเถอะ..........

  ประชาชนจิตผูกกับพ่ออย่างไร ตราบวันนั้น ถึง ณ นาทีสุดท้ายแห่ง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่พ่อเสด็จสู่สวรรคาลัย

  เหนื่อยยากของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นเหนื่อยยากของพ่อ "เพื่อสุขของประชาชน" ดั่งบุตร-ธิดา จากอุทร

  พระอักษรที่ทรงบันทึก ประหนึ่งพระราชปณิธาน

  "ข้าพเจ้าจะละทิ้ง (ประชาชน) ได้อย่างไร"

  ก็ประจักษ์แล้ว มิเพียงกับประชาชนไทย แม้ต่อมวลมนุษยชาติอันเป็นสากล ก็ประจักษ์ตามวรรคอักษร

  "พระภูมิพล" พระราชาพระองค์เดียวในโลก มีพระเสโทเป็นน้ำสรง

  ด้วยกล้อง กับ แผนที่ และสองพระบาท

  ทรงย่ำไปทั่วถิ่น ทั่วแคว้นแดนกันดาร............

  พลิกดินโหยที่เหี้ยนน้ำ คืนชุ่มฉ่ำ กลับเป็นถิ่นทองเพื่อผองพสกไทย ได้มีอยู่-มีกิน

  เป็นพระราชาองค์เดียวในโลก ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ไม่เคยเรียกร้อง ไม่เคยตั้งเงื่อนไขใดๆ เอาจากประชาชน

  ประชาชนบางหมู่-บางชนด้วยซ้ำ กลับเรียกร้องและตั้งเงื่อนไขเอากับพระองค์!

  พ่อรักลูก พ่อทำเพื่อลูก พ่อไม่มีเงื่อนไขใดๆ กับลูก

  พ่อคือ "อริยเทพ" ที่เสด็จจากฟ้า ลงมาเป็น "พระเจ้าแผ่นดิน" เพื่อลูกในเขตคามนามไทยประเทศ

  และเพียง ๓ วัน ที่เหลือในกันยายน

  ต่อจากนั้น ก็เข้าสู่เดือนตุลาคม ถึงมวลพสกเข้าใจ "อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา" อันเป็นองค์ธรรมไตรลักษณ์

  แต่เมื่อวันถวายพระเพลิงพระบรมศพกระชั้นเข้ามา ใครไหนเล่าจะไม่ใจหาย

  แค่แวบคิด ใจก็วูบแล้ว!

  เราทั้งหลาย การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันสุดบรรยาย "ดีที่สุด" และทุกคนทำได้ ทั้งตอนนี้ และต่อๆ ไป คือ ปฏิบัติตามพ่อพร่ำสอน

  "รู้ รัก สามัคคี".............

  รู้-คือการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

  รัก-คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรัก ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหานั้นๆ

  สามัคคี-คือการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้

  ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

  นอกจาก รู้ รัก สามัคคี...........

  การดำเนินชีวิตตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง" นี่คือศาสตร์พระราชา ต้นแบบ "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี" โดยแท้

  ปรัชญานี้เป็นแนวทางทำให้มนุษยชาติ "รอดได้" ด้วยมีอยู่-มีกิน ต่อยอดเป็น "รวยยั่งยืน"

  นับจากวันนี้ ถ้าเลิก "เรื่องร้าย" ไม่ได้.......

  ขอเดือนตุลาคม ๑ เดือน

  ลูกๆ ของพ่อทุกคน ขอจงละ คือ "งดเว้น" เรื่องราวนำไปสู่ความขุ่นข้องหมองใจ นำไปสู่ทะเลาะ แตกแยกสามัคคีกัน

  ขอทุกคนระลึกว่า งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในความเป็นพสกนิกร ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าภาพงานพ่อ

  เหตุนั้น ทุกคนจงพูดดี-คิดดี-ทำดี เป็นเจ้าบ้าน-เจ้าเรือนที่ดีเถิด เพราะเชื่อว่า ในเดือนตุลาจะต้องมีแขกบ้าน-แขกเมืองทยอย มาเป็นระยะ

  ลืมหรือละเว้น เรื่องไม่เป็นมงคล สังคมออนไลน์ก็เช่นกัน จะโพสต์ จะแชร์ อะไรกัน

  เรื่องไหนที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและชาติบ้านเมือง ละเว้นก่อนก็ดี

  "ทำดีถวายพ่อ" โปรดระลึกไว้...........

  ชั่วแวบหนึ่งของจิตดี "พูดดี-คิดดี-ทำดี" แวบเดียวนั้น เกิดคุณ-เกิดกุศล ยิ่งกว่าตระเวนไหว้พระร้อยวัด

  นี่เรื่องจริง อย่านึกว่าแค่เปรียบเทียบ!

  ก็มาดูกันเกี่ยวกับตารางงานพระราชพิธี เพื่อเราทั้งหลาย จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเพื่อบอกต่อๆ กันไป

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านออกมาแจกแจงเองเมื่อวาน (๒๖ ก.ย.๖๐) ผมจะสรุปให้ดูแต่ละวัน

  -พุธ ๒๕ ต.ค.พระราชพิธีออกพระเมรุมาศ

  -พฤหัสบดี ๒๖ ต.ค.พิธีพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศ

  ๑๖.๓๐ น.ถวายพระเพลิง

  ๒๒.๐๐ น.ถวายพระเพลิง อีกครั้ง

  -ศุกร์ ๒๗ ต.ค.

  ๐๘.๐๐ น.พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

  ๐๙.๐๐ น.พระราชพิธีเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

  -เสาร์ ๒๘ ต.ค.ออกทุกข์

  ๑๗.๓๐ น.พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

  -อาทิตย์ ๒๙ ต.ค.

  ๑๐.๓๐ น.พระราชพิธีเชิญพระบรมอัฐิขึ้นสู่พระวิมาน

  ๑๗.๓๐ น.พระราชพิธีเชิญพระบรมอัฐิไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในส่วนที่เป็นเถ้าสรีรังคาร

  นั่นเป็นส่วนพระราชพิธี ยังมีเรื่องที่ประชาชนคนไทยพึงรู้-พึงปฏิบัติอยู่อีก

  คือเรื่อง "การไว้ทุกข์-ออกทุกข์"

  ครบรอบ ๑ ปี "การไว้ทุกข์" คือวันที่ ๑๓ ตุลา เมื่อวาน ครม.มีมติให้ขยายวันไว้ทุกข์

  จากเดิม ๑๓ ตุลา ให้ไว้ทุกข์ไปถึงวันที่ ๒๗ ตุลา

  การ "ลดธงครึ่งเสา" ให้เริ่มตั้งแต่ ๑๓-๒๗ ต.ค. รวม ๑๕ วัน

  สถานีวิทยุ-โทรทัศน์ รายการบันเทิงต่างๆ ขอความร่วมมือ งดตลอดเดือนตุลา

  ที่ต้องย้ำเป็นพิเศษ "วันหยุดราชการ" มีเพียงวันเดียว คือวันที่ ๒๖ ตุลา

  และวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐...........

  เป็นวัน "ออกทุกข์"

  ต้องเก็บผ้า ป้ายขาวดำทั้งหมด ตามที่สาธารณะ และสถานที่ราชการทั้งหมด

  ตามอาคาร-บ้านเรือนเอกชน พึงปฏิบัติตามนี้ด้วย

  รู้และปฏิบัติกันตามนี้นะครับ ถ้าถามว่า ในโอกาสนี้ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งพ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ

  ปรารถนาจะบำเพ็ญประโยชน์ "เพื่อพ่อ" บ้าง จะทำอย่างไร?

  ง่ายมาก.........

  รัฐบาลเชิญชวนให้ไปร่วมกันทำหน้าที่ "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ในงานพระราชพิธีอยู่แล้ว

  ก็เตรียมบัตรประชาชนไปสมัครเป็น "จิตอาสา" ในจุดที่เขาเปิดรับได้

  ๗๐ ปี พ่อเพียรสร้าง-เพียรปลูก เพื่อลูกมากมาย

  เมื่อรักพ่อ-คิดถึงพ่อ จงจำ และนำ ๓ คำนี้ปฏิบัติ

  "รู้ รัก สามัคคี".

 • เปลว สีเงิน

  เศรษฐกิจมันเป็นเรื่องใกล้ตัว หลอกกันไม่ได้ ล้วงกระเป๋าไปแล้วไม่เจอเงิน มันก็คือไม่เจอ เวลานี้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจดี คนจนจะหมดไปแล้ว สำหรับประชาชนระดับรากหญ้า เชื่อก็บ้า! ไม่มีปัญญาไปชิมไข่เจียวร้าน เจ๊ไฝ หรอกครับ เศรษฐกิจ ปากท้อง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย และเมื่อสองอย่างนี้มาผสมกัน มันก็เหมือนระเบิด
 • บทบรรณาธิการ

  ปรากฏการณ์พบอาวุธสงครามล็อตใหญ่ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปสู่การเดินเข้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของนายวัฒนา ทรัพย์วิเชียร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายวัฒนาถูกควบคุมตัวตาม มาตรา 44 เนื่องจากต้องสงสัยมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง โดยเชื่อมโยงกับซีรีส์นัมเบอร์ของอาวุธล็อตใหญ่นี้มีความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่ตรวจจับได้เมื่อปี 2557
 • เอ็กซ์-ไซท์

  กรมการขนส่งทาง บกดีเดย์ต้นปี 61 ยกมาตรฐานสอบใบขับ ขี่ทุกด้าน เตรียมออก กฎกระทรวงห้าม 5 โรคสำคัญ อายุ 70 ปีขึ้นไปจับตรวจสาย ตา-สุขภาพทุก 3 ปี
  ว.วชิรเมธีชื่นชมก้าวคนละก้าวทำเพื่อสังคม ประชาชนยังคงร่วมบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวจนยอดผ่าน 723 ล้านบาทแล้วแม้ตูนจะหยุดพักเพราะป่วย ก่อนออกมาวิ่งต่อวันอังคารมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ ว.วชิรเมธีแสดงความชื่นชมนักร้องหนุ่มสั่นสะเทือนโครงสร้างพื้นฐานในจิตใจคนไทยทั้งประเทศ
  ไฟไหม้ตึกแถวเก่าแก่ย่านแพร่งนราซึ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสียหาย 13 คูหา ยังไม่ รู้สาเหตุ รอสำนักงานทรัพย์สินฯ ประเมินความสูญเสีย
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"