'สด๊กก๊อกธม'จากกองหินสู่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

 • Wednesday, September 6, 2017 - 10:16


  ปราสาทสด๊กก๊อกธม งดงามสถาปัตยกรรมเขมร บนเนื้อที่ 641 ไร่

  "สด๊กก๊อกธม" ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 641 ไร่ โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมร มีปราสาทประธาน บรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและกำแพงแก้ว สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง พื้นผิวแกะสลักลวดลายแสดงเรื่องราวศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพฤกษานานาพันธุ์ ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน ทั้งยังมีหน้าบันสลักภาพศิวนาฏราช ทับหลังสลักภาพศิวะคชาสูร ถ่ายทอดเรื่องปราสาทโบราณ ศิลาแต่ละก้อนร้อยเรียงเรื่องราวข้ามผ่านกาลเวลา เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสด๊กด๊อกธม ที่ ต.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มากกว่า 1 หมื่นคนต่อเดือน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ


  ปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง น่าเที่ยวชม

  ในปีนี้ กรมศิลปากรจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11 ของประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ประสานจังหวัดสระแก้วตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพปราสาทเขมรโบราณแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซียน มีการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ บริหารจัดการ และขณะนี้กำลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว แล้วไม่ใช่แค่เที่ยวในสระแก้ว แต่เชื่อมโยงเส้นทางกับปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายเทพ กัมพูชา


  ภาพสลักเล่าเรื่องราวบริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทเขมร

  นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ปราสาทสด๊กก๊อกธมตั้งแต่ปี 2536 แล้วเสร็จปี 2557 ตามหลักการอนุรักษ์และบูรณะโดยวิธีอนัสติโลซิส บนพื้นฐานงานโบราณคดี และในปีงบประมาณ 2560 ก็ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีลานจอดรถ ศาลาพักคอย ห้องสุขา ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก ระบบน้ำ ระบบไฟ ในบริเวณปราสาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 และจะมีการแสดงแสง เสียง ตามจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปหลายร้อยปี ตั้งแต่เริ่มต้นวัฒนธรรมเขมรจนรวมเป็นปึกแผ่นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2


  กรมศิลป์จัดตั้งสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่ 11

  “การเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาต่อเนื่องถึงปี 2564 จะบูรณะปราสาทเขมรที่เชื่อมโยงกับสด๊กก๊อกธมกว่า 5 แห่ง เช่น ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราสาทห้วยพระใย เป็นอโรคยาศาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 กษัตริย์องค์สุดท้ายของเขมร เป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการบูรณะ รวมถึงปราสาทเขาหัวโล้น ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมขอมในพื้นที่ชายแดน" นายเมธาดลกล่าว สด๊กก๊อกธมมีความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน


  อาคารสำคัญของสด๊กก๊อกธม ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน

  นอกจากเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 5 บอกอีกว่า ยังเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ซึ่งเป็นบันทึกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างเขมรกับไทย โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นผู้ก่อตั้งเทวราชาในเขมรขึ้นมา ซึ่งไทยได้สืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา ก่อนเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธ อีกทั้งชูจารึกนี้สำคัญยิ่ง เชื่อมโยงเสียมเรียบมรดกโลกด้วย สำหรับปราสาทสด๊กก๊อกธมมีคุณค่าในหลายแง่มุม ทั้งทางวิชาการ โบราณคดี ประติมานวิทยา ตลอดจนจารึกมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านภาษาโบราณ นำมาสู่การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.2560 ที่ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อยากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับฟังการบรรยาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนำเสนอมุมมองนักวิชาการภายนอกผ่านแง่มุมต่างๆ

  สำหรับงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” เวลา 10.00-16.00 น. โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ "สด๊กก๊อกธมกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0” จากนั้นมีบรรยายเรื่อง "จากกองหินและกับระเบิด สู่ปราสาทที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่” โดย นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร การบรรยายเรื่อง "เจาะลึกภาพสลักหน้าบัน-ทับหลังเล่าเรื่องปราสาทสด๊กก๊อกธม” โดย ศ.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ต่อด้วยเรื่อง "ความสำคัญของจารึกสด๊กก๊อกธมที่ 2 ในระดับโลก” มีก่องแก้ว ขยันยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ เล่าให้ฟัง ภาคบ่ายบรรยายเรื่อง "สด๊กก๊อกธมกับความเชื่อมโยงในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน” โดยอมรม ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ อีกเรื่อง "แผนท่องเที่ยวสด๊กก๊อกธม” มีสกล ทองคำ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก มากางแผนชวนเที่ยวกันถึงที่พิพิธภัณฑฯ พระนคร กรุงเทพฯ.

 • เปลว สีเงิน

  ไม่อยากให้สับสน ประเด็นการซ่อม หรือการลงโทษทหาร เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว ธรรมดามาก... วงการทหารทั่วโลก ล้วนมีการซ่อมกันทั้งนั้น และที่เหมือนๆ กันคือ กติกาที่ว่า "ห้ามแตะตัว"! ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ ไม่ต้องโลกสวย กรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยว ไม่ต้องดึงมาจุ้นจ้าน การซ่อมจะสลบหรือเปล่าไม่รู้....ไม่ถึงตายแน่ ส่วนการ "ซ้อม" จะเป็นอีกเรื่อง
 • บทบรรณาธิการ

  จนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา รายชื่อคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมด้วย รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ทั้งวัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 23,577 แห่ง รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศอีก 120 วัดและสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
  ตูนหยุดพักวิ่ง 2 วันรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ก็ยังไปมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเขตบางสะพาน ขณะที่หลายฝ่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุน
  เสี่ยรับเหมาก่อสร้างเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ระแวงพริตตี้เมียสาวตีตัวออกห่างจนทะเลาะกันรุนแรง บันดาลโทสะคว้าไม้หน้าสามตีแล้วแทงคอซ้ำ ก่อนโทร.แจ้งแม่ผู้ตายไปจัดการศพ
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว