Happy 8สร้างสุขภาวะในเลขาธิการสภาผู้แทนฯ กำลังพลกองทัพไทย4.4แสนคนน้ำหนักเกิน30%

 • Tuesday, February 14, 2017 - 00:00


  MOUสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สสส. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ฯให้เป็นองค์กรแห่งความสุข นำHappy8 Pyramidสร้างสุขภาวะในที่ทำงาน รักองค์กร-เพื่อนร่วมงาน พนักงานเจนเอ็กซ์เจนวายจำนวนสูงสุดในสภา กำลังพลกองทัพไทย4.4แสนคน หัวหน้าครอบครัวเครียดจากเงินไม่พอใช้หลายหน่วยงาน น้ำหนักเกินถึง30% มีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำอัดลม กาแฟเย็น ชาเย็น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดื่มน้ำเปล่า หากอยากหวานใช้หญ้าหวานเพื่อสุขภาพ สร้างวินัยในการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำงานบ้านล้างรถด้วยตัวเอง

  ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร:การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา ณ ห้องประชุม213-216อาคารรัฐสภา2ชั้น2 บรรยากาศคึกคักผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับโคมกระดาษพับได้Happy8PYRAMID สุขภาวะ:การรักษาระดับคุณภาพชีวิตแต่ละด้านให้สมดุลและยืดหยุ่นได้ในแต่ละคนพร้อมด้วยผ้าขนหนูปักชื่อสสส.รัฐสภา-สัญลักษณ์พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่โรงอาหารของรัฐสภา คนไทยไร้พุง,สสส.,กทม.สนับสนุนให้มีป้ายโปสเตอร์ขนาดใหญ่ติดเต็มรอบห้องเพื่อสร้างบรรยากาศเรื่องรักสุขภาพ คิดจะลดพุง ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม แค่ขยับ เท่ากับออกกำลังกายแล้ว ลดกินอาหารมันๆ ป้องกันโรคอ้วน กินกล้วยหอมให้คลายเครียดและเพิ่มพลัง ส้มตำ เมนูบ้านๆ คุณค่าเพียบ อยากสมองดีต้องกินปลา เทคนิคกำจัดหน้าท้อง ทานผลไม้แทนขนมหวาน พักผ่อนให้เพียงพอ ความจำดีภูมิคุ้มกันเพิ่ม

  สรศักดิ์ เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการพัฒนาสุขภาพชีวิตการทำงานในหน่วยงานรัฐสภาไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างสมดุลชีวิตในการทำงานด้วยยุทธศาสตร์เพื่อให้สำนักเลขาธิการฯตระหนักรู้ เข้าใจคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการให้เป็นองค์กรที่มีความสุข สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำรวจบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีบุคลากรทั้งสิ้น2,240คน กลุ่มเจนเอ็กซ์มีสัดส่วนสูงสุด59% เจนวาย24% เบบี้บูม17%ดังนั้นต้องทำให้กลุ่มเจนเอ็กซ์และเจนวายมีความสุขในการทำงาน มีความรักความผูกพันในองค์กร ทั้งนี้ผลจากการสำรวจของสถาบันวิจัยและสังคม จุฬาลงกรณ์ฯสถานการณ์ความสุขคนทำงานในเมืองไทยช่วงปี2555-2557จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจนวายพร้อมเปลี่ยนแปลงงานสูงสุด80%หากมีโอกาส

  ผลการสำรวจคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปี2558พบว่า การประเมินสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนเพียงพอและอัตราการสูบบุหรี่ในเกณฑ์น้อย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่52%มีความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง ชีวิตการทำงานมีระดับความเครียดจาการทำงานบทบาทในการวางแผนงานที่ทำ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง ความรักในองค์กรพบว่าอยู่ในระดับปานกลางจนถึงดี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลตอบแทน ส่วนภาระหนี้สินเป็นอันดับ1คือหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัย48% การผ่อนชำระหนี้สินสินค้าหรือบริการ37% ยานพาหนะ32% ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออมนั้นส่วนใหญ่มีการออมแต่ขาดการวางแผนถึง51%มีเพียง28%ที่วางแผนการออม และ15%ไม่มีการออม การทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรแห่งความสุขจึงเป็นโจทย์ท้าทายการทำงาน ขออวยพรให้มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ มีบุคลากรร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนงานสู่ภารกิจต่อไป

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสสส.กล่าวว่าผู้ที่ทำงานสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนักการเมืองเป็นงานสำคัญมากโดยเฉพาะหน่วยงานเลขาธิการรัฐสภา สภาผู้แทนเป็นองค์กรสำคัญของประเทศถ้างานของสภาผู้แทนฯทำได้สำเร็จบุคลากรมีความแข็งแรงก็จะมีความสุขเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น คนที่จะมีความสุขได้นั้นต้องจัดแบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อร่างกายแข็งแรง ในระหว่างการทำงานสามารถหมุนข้อเท้าจะทำให้เลือดไม่คั่ง การที่เลขาธิการรัฐสภามีวิสัยทัศน์ที่ดีเรื่องสุขภาพ มีจิตใจที่ดีงามเป็นบุญกุศล สนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานออกกำลังกาย จะทำให้โครงการคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

  เมื่อพิจารณาถึง100องค์กรหลากสุขที่สสส.ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นพบว่ามีคุณลักษณะคล้ายกัน4เรื่องคือ1.ใส่ใจปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพของบุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความมั่นคงในชีวิต 2.บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานหรือเป็นสมาชิกขององค์กร 3.บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเน้นความเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีสายสัมพันธ์ภายในอย่างใกล้ชิด และ4.มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือมีธรรมาภิบาล ผู้บริหารเน้นคุณค่าความมีจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบพนักงานและลูกค้า เคารพและใส่ใจต่อชุมชนรอบข้าง

  การพัฒนาให้เกิดองค์กรแห่งความสุขไม่ได้ดูเพียงสุขภาพดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ผ่อนคลาย ความสุขจากการบริหารการเงินเป็น ครอบครัวมีความสุข สสส.สนับสนุนองค์ความรู้และระบบการจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข มีโปรแกรมวัดสุขภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานที่สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาหลากหลายเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ เครื่องมือที่เรียกว่าCu-QWLพัฒนาโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯเครื่องมือแฮปปี้โนมิเตอร์พัฒนาโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยร่วมกับสสส.และโปรแกรมการบริหารจัดการความสุข ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำเครื่องมือนี้ไปใช้ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขในการทำงาน เมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาล ลดการขาดงาน การลาออก และมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อคนทำงาน องค์กร สังคมทั้งความเสี่ยงทางสุขภาพ ความเครียด ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่สูงขึ้น พนักงานผูกพันต่อองค์การลดลงและมีผลิตงานคุณภาพต่ำลง แนวคิดดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงานปรับเปลี่ยนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการทำงาน ภาครัฐของไทยมีคนทำงานถึง3ล้านคนก็ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและการบริหารจัดการในหลายหน่วยงาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนจากสสส.ได้ประยุกต์ใช้Happy8 เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรภาครัฐ ดำเนินการในภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ50หน่วยงาน การทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานในระบบราชการที่มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของส่วนราชการและความต้องการของบุคลากร ต้องมีการศึกษาลักษณะเฉพาะของคุณภาพชีวิตการทำงานในภาครัฐ มีกลุ่มนักสร้างสุของค์กรที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร มีการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ มีโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรู้และจัดการความรู้ใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้

  พลโท แพทย์หญิงกมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทยหรือนักรบปกป้องชาติบ้านเมืองไทยกล่าวว่าหน่วยทหาร4.4แสนคนรวมสมาชิกในครอบครัวอีก8แสนคน เมื่อปี2546จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค โยคะ ขี่จักรยานในขณะที่เหล่านายทหารบอกว่าอยู่ในภาวะเครียดเรื่องผ่อนหนี้สินแล้วนายยังให้มาเต้นแอโรบิค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมสุขภาพเป็นองค์รวมคือเรื่องเดียวกัน ทหารบอกว่าก็ผมไม่ได้ป่วยจะมาสร้างเสริมสุขภาพกันทำไม ก็ได้รับคำตอบว่าทำอย่างไรให้คนเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุข มีตัวชี้วัดเมื่อทำงานไปได้2ปี การเจ็บป่วยลดลง การเสียชีวิตลดลง ปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุควรลดลง เราต้องตรวจสอบสุขภาพกาย จิตใจที่มีความเครียดจากการทำงาน เครียดจากปัญหามีเงินไม่พอใช้ ทหารหลายหน่วยประสบโรคเครียดเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องหมอควันการเผาป่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ ขยะ น้ำเน่าเสีย ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมในที่ทำงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกจ้างหน่วยงานใดมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะมีความสุข การจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมกี่%พัฒนาปัญญา มีจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคม

  การแบ่งงานให้มีสุขภาพที่ดี ใครอยู่ส่วนไหนช่วยกันทำงาน มีคณะกรรมการบริหารแผนมีตัวแทน5เครือข่ายของทหาร ตัวแทนสำนักงานแพทย์ฝ่ายกำลังพล ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติจริงได้มากน้อยเพียงไหน มีป้ายประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือน ติดตามประเมินผล จัดทำนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำต่อไปได้ เมื่อสำรวจพบว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ น้ำหนักเกินด้วยโรคอ้วน เยาวชนติดปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม ความสะอาดของที่ทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม ตรวจสุขภาพประจำปี ให้โรงพยาบาลกองทัพแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มปกติสร้างสุขภาพป้องกันโรคก่อนป่วย กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป็นโรคต้องนำไปรักษา ด้วยการใช้ITเข้ามาช่วย เมื่อเจาะลึกเข้าไปถึงสุขภาพจิต เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ต้องหาสาเหตุความเครียดให้พบ รักษาความลับเพื่อให้ความช่วยเหลือ

  เมื่อตรวจสุขภาพน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วน30%จากคนจำนวนแสนก็ถือว่าจำนวนเยอะ ทุกหน่วยงานต้องออกกำลังกาย มีการถอดบทเรียนวิเคราะห์รอบเอวเพิ่มขึ้นหรืออ้วนลงพุงต้องให้วิ่งขึ้นลงบันได เมื่อสำรวจเจาะลึกนายทหารหญิงยศพันโทสูง153ซม.น้ำหนัก69กก.มีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่า ดื่มชาเย็น กาแฟเย็นในร้านกาแฟที่กิจการดีวันดีคืนขยายใหญ่โตขึ้นเพราะมีนายทหารอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก เมื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดื่มน้ำเปล่า ปั่นจักรยาน ทำต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือน น้ำหนักลดลงได้10กก. พบว่าน้ำหนักลดลงเหลือ59กก.

  กิจกรรมงานบ้าน กวาดบ้าน ล้างรถ ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้เป็นการออกกำลังกายเต็มรูปแบบ จอดรถไกลจากที่ทำงานเพื่อจะได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน ให้ขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ ให้ขี่จักรยาน ลีลาศเพื่อสุขภาพจากเดิมที่ทำ150นาที/สัปดาห์เพิ่มเวลาเป็น300นาที/สัปดาห์ เมื่อมีการออกกำลังกาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ลดเนื้อสัตว์ หมู นม เนย น้ำตาล ให้รับประทานปลา ลดการดื่มน้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น จะทำให้ลดน้ำตาลในเลือด สามารถลดน้ำหนักได้70% น้ำตาลเป็นตัวร้ายทำให้ผนังเลือดแต่เดิมเรียบจะขรุขระ ไขมันเกาะได้ ไขมันอุดตัน เกิดหลายโรคตามมา โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ตีบ ตัน ตับไตวาย ถ้าคนติดหวานให้เลือกใช้หญ้าหวานชงในน้ำ คนที่เส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อใช้หญ้าหวานแล้วจะขยายเส้นเลือดหัวใจขึ้นได้อีก สามารถปลูกหญ้าหวานในกระถางเพื่อสุขภาพที่ดี

  เราต้องหาบุคคลต้นแบบเพื่อลดบุหรี่ หมอเสนารักษ์เลิกบุหรี่ในหน่วยทหารได้โดยไม่ต้องใช้ยาทำสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่อีก ห้ามขายสุราในหน่วยทหารเพื่อป้องกันไม่ให้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเพราะจากสถิตินั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ1ของคนไทย เราต้องใช้กระบวนการลด ละ เลิก การจัดกิจกรรมขี่จักรยานรดน้ำต้นไม้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในบ้านตัวเองเป็นการออกกำลังกาย เมื่อผลิตได้มากก็แบ่งปัน
  อนึ่งจีรพงศ์ วัฒนรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย(ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานเลขาธิการรัฐสภากล่าวว่าบุคลากรในรัฐสภา80%เป็นนักกฎหมาย และยังมีจำนวนหนึ่งเป็นนักอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ทำงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีเอกสารการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อาหรับ งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นบุคลากรในรัฐสภาจึงมีความเครียดค่อนข้างสูงเพราะกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการออกแบบเพื่อสังคม หากร่างกฎหมายไม่รัดกุมเพียงพอจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ๒๖ ตุลาคม........... ประชาชนใน ๖ ภาค คือ เหนือ ๙ อีสาน ๒๐ กลาง ๒๑ ตะวันออก ๗ ตะวันตก ๕ ใต้ ๑๔ รวม ๗๗ จังหวัด คงไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในกรุงเทพฯ ได้ทั้งหมด เหตุนั้น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้รัฐบาลจัดสร้าง "พระเมรุมาศจำลอง ๘๕ แห่ง" กระจายไปทั่วประเทศ
 • บทบรรณาธิการ

  การออกมายืนยันทั้งน้ำตาไม่มีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ต่อภาพการขึ้นขบวนรถแห่เชิญชวนให้ประชาชนชาวลาดปลาเค้าร่วมถวายดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีป้ายชื่อ "สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" แผ่นใหญ่ติดอยู่หน้ารถ
 • เอ็กซ์-ไซท์

  พบโพรงน้ำไหลเป็นทาง ใต้รอยแยกกลางชุมชนแม่เมาะ ขณะที่ดินทรุดตัวเพิ่มไม่หยุด ล่าสุดบางจุดลามเข้าตัวบ้าน ทำบ้านเรือนชาวบ้านแตกเพิ่ม แถมลามถึงพื้นที่การเกษตรอีก ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาด นักธรณีวิทยานัดเจาะดินตรวจแล้ว
  ตำรวจภาค 3 สกัดยึดยาไอซ์ 508 กก.ขณะลำเลียงเข้ากรุง ผบ.ตร.เผยขบวนการยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางจากเหนือเข้าทางอีสานแทนหลังถูกสกัดอย่างหนัก ระบุยาไอซ์ล็อตนี้อยู่ไทยมูลค่า 1,000 ล้าน ถ้าหลุดไปต่างประเทศได้มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท
  กองสลากขู่อีกจับติดคุกกองสลากแก้ปัญหาหวยโก่งราคาไม่จบ งัดมาตรการใหม่จับปรับ 1 หมื่นจำคุก 1 เดือนพร้อมตัดโควตาห้ามจำหน่าย
 • x-cite inside

  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง
  ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน"